Home > Nieuws & Agenda > Nieuwsarchief > 1,2 miljoen euro NWO subsidie voor polair onderzoek
Nieuwsarchief
26-04-2017

1,2 miljoen euro NWO subsidie voor polair onderzoek

Drie ecologen en een aardwetenschapper gaan onderzoeken wat de invloed van klimaatverandering in de Poolgebieden is op het oprukken van invasieve soorten, op de Arctische micro-organismen en op de hydrologie van rivieren in het Noordpool landschap.

De onderzoekers zijn verbonden aan de faculteit Aard-en Levenswetenschappen van de VU en hebben via het Nederlands Polair Programma van NWO in totaal 1,2 miljoen euro subsidie verworven voor hun polaire onderzoek. Met dit geld gaan zij onderzoeken wat de invloed van klimaatverandering in de Poolgebieden is op (1) het oprukken van invasieve soorten; (2) de Arctische micro-organismen; en (3) de hydrologie van rivieren in het Noordpool landschap.

Momenteel horen de Poolgebieden tot de snelst opwarmende gebieden op aarde. Ze zijn zeer kwetsbaar voor klimaatverandering en kunnen dienen als ‘early warning systems’ voor de effecten van klimaatverandering. Binnen FALW gaan drie aspecten van deze problematiek worden onderzocht:

Stef Bokhorst en Rien Aerts gaan onderzoek doen naar de rol van invasieve soorten (‘aliens’) in de Poolgebieden. De introductie van invasieve soorten is wereldwijd een groot probleem voor veel ecosystemen.  Over de effecten van invasieve soorten in de Poolgebieden is  echter vrij weinig bekend. Onder invloed van de stijgende temperatuur worden de Poolgebieden nu mogelijk ook toegankelijk voor soorten uit warmere regio’s welke nieuwe eigenschappen meebrengen voor de polaire ecosystemen. Dit roept een groot aantal vragen op, zoals: Welke soorteigenschappen zullen het grootste effect hebben op polaire ecosystemen? Zijn er polaire soorten die invasieve soorten helpen of juist tegenwerken? Welke polaire soorten zullen verdreven worden door invasieve soorten en hoe zal het polaire landschap er over 50 jaar uitzien? Deze vragen gaan zij de komende 4 jaar trachten te beantwoorden in het nieuwe project: ‘Aliens in the polar regions’.

James Weedon gaat onderzoek doen naar de temperatuursgevoeligheid van polaire micro-organismen in de bodem.  In polaire ecosystemen zorgen micro-organismen voor de omzetting van organisch materiaal in de bodem naar voedingsstoffen voor planten, maar ook voor de emissie van broeikasgassen zoals kooldioxide en methaan. Dit laatste kan grote gevolgen hebben voor verdere opwarming van de aarde. Belangrijk doel van dit onderzoek is om te kijken hoe arctische micro-organismen reageren op stijgende temperaturen. Met behulp van state-of-the-art DNA technieken zal onderzocht worden hoe de bodem micro-organismen reageren op stijgende temperaturen en wat de mogelijke consequenties zijn voor ons toekomstige klimaat.

Ype van der Velde gaat onderzoeken hoe de dooi van de permafrost de hydrologie van het arctische landschap beinvloedt en wat de gevolgen zijn voor de timing van rivier afvoer naar de Arctische Oceaan. Momenteel weten we hier heel weinig van en daarmee zijn we kwetsbaar voor de onverwachte  gevolgen mbt hydrologische extremen, biogeochemische kringlopen en de productiviteit van arctische ecosystemen. Om dit probleem op te lossen zal er gebruik gemaakt gaan worden van een combinatie van data analyse van rivier afvoer, geografische informatiesystemen en modelleren van de permafrost. Hiermee kan op landschapsschaal inzicht verkregen worden in de effecten van het dooien van de permafrost op waterstromen in polaire landschappen.

Polair onderzoek aan de VU 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl